Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

toniewszystko
4403 afe6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny
toniewszystko
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
toniewszystko
potrzebuj mnie.
— ..
toniewszystko
9441 a63d
Reposted fromNajada Najada viastarryeyed starryeyed
toniewszystko
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viastarryeyed starryeyed
toniewszystko
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
toniewszystko
4066 bd82 500
toniewszystko
1625 7e7d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspontaneous spontaneous
toniewszystko
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viastarryeyed starryeyed
toniewszystko
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viastarryeyed starryeyed
toniewszystko
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
Reposted fromlappelduvide lappelduvide viastarryeyed starryeyed
toniewszystko
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa vianoctua noctua
toniewszystko
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
toniewszystko
toniewszystko
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
8879 5295
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
toniewszystko
Najmniej odporni jesteśmy na ciosy tych, których kochamy.
— Salman Rushdie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
toniewszystko
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— Thomas Bernhard
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
toniewszystko
Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
— Ochocki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl