Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2016

toniewszystko
Zastanawialiście się kiedyś nad wszystkimi wieczorami waszego życia, których nie potraficie sobie przypomnieć? Tak prozaicznymi, że mózg nie zadał sobie trudu, by je zarejestrować. Setki, może tysiące wieczorów rozpoczęło się i zakończyło, nie pozostawiając żadnego śladu w pamięci. Czy to was nie przeraża? A co, jeśli wasz umysł zapamiętuje te niewłaściwe wieczory? 
— Matthew Quick "Wybacz mi, Leonardzie"
toniewszystko
toniewszystko
Ogarnęło mnie przygnębienie. Moje życie nie posuwało się naprzód. Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Charles Bukowski
toniewszystko
4834 1166
Reposted fromzciach zciach viatakegoodcare takegoodcare
toniewszystko
2743 1d97
toniewszystko
Moja droga, popraw sobie poczucie własnej wartości i nikt nie będzie w stanie Cię zranić. […] Musisz pokochać samą siebie, zanim pokocha Cię ktoś naprawdę porządny.
— Plum Sykes - "Księżniczki z Park Avenue"
toniewszystko
7456 e52d 500
Reposted fromzciach zciach viaoutkapa outkapa
toniewszystko
8162 22d1
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaoutkapa outkapa
toniewszystko
8543 c53c
toniewszystko
8658 be55
halber.
Reposted fromrol rol via504gatewaytime-out 504gatewaytime-out
toniewszystko
toniewszystko
2701 7bd2 500
Reposted fromnyaako nyaako viaoutkapa outkapa
toniewszystko
toniewszystko
5669 c9a6
Reposted fromczejen666 czejen666 viaoutkapa outkapa
toniewszystko
9249 37f3 500
toniewszystko
3550 48da
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viakochajmnie kochajmnie

August 26 2016

toniewszystko
toniewszystko
toniewszystko
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl