Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

toniewszystko
toniewszystko
Reposted fromRynn Rynn viapouler pouler
toniewszystko
2339 21f5 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viamerce merce
toniewszystko
5969 2ced
toniewszystko
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viamerce merce
toniewszystko
8095 78ad 500
Reposted fromtfu tfu viadotknij dotknij
toniewszystko
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viadotknij dotknij
toniewszystko
1917 9635 500
Reposted fromverronique verronique viapandorcia pandorcia
toniewszystko
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viapandorcia pandorcia
toniewszystko
toniewszystko
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viapandorcia pandorcia
toniewszystko
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR
Reposted fromcreure creure viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
toniewszystko
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viaClary Clary
toniewszystko
toniewszystko
3170 6130 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabylejaka bylejaka
toniewszystko
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
toniewszystko
Obeznani w przestrzeniach
od ziemi do gwiazd,
gubimy się w przestrzeni
od ziemi do głowy.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl