Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

toniewszystko
toniewszystko
toniewszystko
toniewszystko
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
toniewszystko
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabzdura bzdura
toniewszystko
5222 0c72
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viabzdura bzdura
toniewszystko
7477 4323
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabzdura bzdura
9312 ac9b
8741 c071
Reposted fromerial erial viaTytobengubengu Tytobengubengu
toniewszystko
toniewszystko
6051 4161 500
toniewszystko
8191 7bef 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viajemkartofle jemkartofle
toniewszystko
Reposted frombluuu bluuu viajemkartofle jemkartofle
toniewszystko
8334 42e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk
4691 0895 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viairmelin irmelin
4685 7204 500

caravcggio:

detail / valentino spring17 couture

Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viairmelin irmelin
toniewszystko
9246 e0e2
Reposted fromiamawinrar iamawinrar viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl